Hulevedet

Äänekosken kaupungin tekninen lautakunta päätti 3.5.2017, että kaupunki ottaa käyttöön hulevesimaksun 1.6.2017 lukien. Lautakunnan päätöksen mukaan vuoden 2017 hulevesimaksu peritään siltä, joka on omistanut kiinteistön asemakaava-alueella hulevesimaksun käyttöönoton hetkellä (1.6.2017). Laskutus kiinteistönomistajille on käynnistetty.

Maankäyttö- ja rakennuslain 103 e §:n mukaan kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä hulevesien hallinnasta. Hulevesillä tarkoitetaan lain 103 a §:n mukaan maan pinnalle, rakennuksen katolle tai muulle pinnalle kertyviä sade- tai sulamisvesiä.

Lain 103 i §:n mukaan kunta vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella. Lisäksi kunta voi ottaa järjestettäväkseen hulevesien hallinnan muillakin alueilla. Edelleen 103 n §:n perusteella kunta voi periä kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta vuosittaisen maksun hulevesijärjestelmästä kunnalle aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi.

Äänekosken kaupungin tekninen lautakunta päätti 3.5.2017 (33 §), että kaupunki ottaa käyttöön hulevesimaksun 1.6.2017 lukien. Päätöksessä on määritelty maksuvelvolliset ja maksun suuruuteen vaikuttavat tekijät. Hulevesimaksu koskee kaikkia kaupungin asemakaava-alueilla sijaitsevia rakennettuja kiinteistöjä. Maksu ei koske rakentamattomia kiinteistöjä eikä asemakaava-alueiden ulkopuolella sijaitsevia kiinteistöjä.

Ennen hulevesimaksun käyttöönottoa vesihuoltolaitos veloitti hulevesien hallinnasta osana jätevesimaksua. Erillisen hulevesimaksun myötä jätevesilaskut supistuvat tältä osin. Muutosten yhteisvaikutus voi vaihdella kiinteistöittäin.

Lautakunnan päätöksen mukaan vuoden 2017 hulevesimaksu peritään siltä, joka on omistanut kiinteistön 1.6.2017. Oheinen hulevesimaksulasku on osoitettu sille, joka kaupungin tiedon mukaan on ollut kiinteistön omistajana 1.6.2017.

Jos ette ollut kiinteistön omistaja 1.6.2017 tai katsotte, että kiinteistönne hulevesimaksu on virheellisesti määritelty, voitte tehdä maksusta muistutuksen sähköpostitse os. hulevedet@aanekoski.fi tai kirjeitse os. Äänekosken kaupunki, Hulevedet, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski. Muistutuksesta tulee ilmetä, miten maksua olisi mielestänne korjattava ja millä perusteella. Laskutuksesta vastaava viranomainen on Äänekosken kaupungin tekninen johtaja, joka tekee muistutuksen johdosta kirjallisen päätöksen.

Maksun määräämistä ja laskua koskeviin tiedusteluihinne vastaa hulevesilaskutuksen asiakaspalvelu, jonka tavoitatte sähköpostitse os. hulevedet@aanekoski.fi.

Koska hulevesimaksu on julkisoikeudellinen ja suoraan ulosottokelpoinen, pyydämme tekemään muistutuksen tai ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun ennen laskun eräpäivää.

Lisätietoja hulevesimaksuista